Saltear al contenido principal
872 029 081 644 317 417 info@amblespersones.com

Versió: 07/02/2021

Amb les Persones 2018, S.L, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Amb les Persones 2018, S.L., implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Amb les Persones 2018, S.L., no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

C/Pic de Peguera 11, Despatx A09 · Edif. Giroemprèn, 17003 Girona

Email: info@amblespersones.com

Finalitat del tractament Gestionar els nostres serveis en gestió de recursos humans, selecció de personal, formació i coaching.
Legitimació §  Consentiment de l’interessat.

§  Execució del contracte de serveis.

Destinataris Les dades es cediran a entitats oferents de llocs de treball i a d’altres tercers només quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Els currículums es conservaran durant el termini d’un any des de la seva darrera actualització. La resta de dades personals es conservaran mentre l’interessat continuï sent usuari dels nostres serveis, i, en qualsevol cas, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la LO 3/2018 (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

Adreça: C/Pic de Peguera 11, Despatx A09 · Edif. Giroemprèn, 17003 Girona

Tel.: 872 029 081

Email: info@amblespersones.com

 

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar Gestionar els nostres serveis en gestió de recursos humans, selecció de personal, formació i coaching.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per:
 • Sol·licitar referències sobre vostè a entitats on hi hagi treballat.
 • Enviar-li comunicacions sobre les nostres activitats i serveis.
 • Contactar amb vostè en futurs processos de selecció de personal propis o de tercers.
 • Cedir les seves dades a tercers perquè aquests li puguin oferir cursos de formació
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any, des de la seva darrera actualització.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es cediran a entitats oferents de llocs de treball i a d’altres tercers només quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Imatge
 • Dades de característiques personals
 • Dades de circumstàncies socials
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Detalls de l’ocupació laboral
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i serveis
 • Salut (quan una oferta de feina ho requereixi)

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant, en aquests tractaments de les dades personals:

 1. Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estiguem obligats en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual estiguem subjectes. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
 2. Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat.
 3. Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD, implantant mecanismes per tal de:
 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.
 1. Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
 2. Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
 3. Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
 4. A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
 5. Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

Com a encarregats del tractament la tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients seran els següents:

 • Tipus de dades personals que podem tractar:
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Imatge
 • Dades de característiques personals
 • Dades de circumstàncies socials
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Detalls de l’ocupació laboral
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i serveis
 • Salut (quan una oferta de feina ho requereixi)

Categoria d’interessats afectats:

 • Sol·licitants de feina
 • Personal
 • Tractaments de dades que podrem realitzar:
 • Recollida
 • Registre
 • Conservació
 • Adaptació o modificació
 • Consulta
 • Visualització
 • Utilització
 • Comunicació per transmissió
 • Supressió o destrucció

ESPAÑOL

Política de privacidad

Versión: 07/02/2019

AMB LES PERSONES 2018, S.L., se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de los servicios ofrecidos por AMB LES PERSONES 2018, S.L., implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs o redes sociales, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. AMB LES PERSONES 2018, S.L., no controla el contenido de las webs de terceros, ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs.

 

Información básica sobre el tratamiento de datos Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018

Responsable del tratamiento AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

Emili Grahit, 91 · Edif. Narcís Monturiol, Desp. P01 – B05 Parc Udg 17003 Girona

Email: info@amblespersones.com

Finalidad del tratamiento Gestionar nuestros servicios en gestión de recursos humanos, selección de personal, formación y coaching.
Legitimación §  Consentimiento del interesado.

§  Ejecución del contrato de servicios.

Destinatarios Los datos se cederán a entidades oferentes de puestos de trabajo y de otros terceros sólo cuando lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Derechos de las personas Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.
Plazo de conservación de los datos Los currículos se conservarán durante el plazo de un año desde su última actualización. El resto de los datos personales se conservarán mientras el interesado siga siendo usuario de nuestros servicios, y, en cualquier caso, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
Reclamación Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las “Preguntas sobre privacidad”.

Preguntas sobre privacidad

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD) y LO 3/2018 (LOPDGDD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

Dirección: Emili Grahit, 91 · Edif. Narcís Monturiol, Desp. P01 – B05 Parc Udg 17003 Girona

Tel.: 872 029 081

Email: info@amblespersones.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

 • Tratamos la información que se nos facilita para gestionar nuestros servicios en gestión de recursos humanos, selección de personal, formación y coaching.
 • En el caso de que se ponga en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
 • Si nos da su consentimiento también podremos tratar sus datos para:
 • Solicitar referencias sobre usted a entidades donde haya trabajado
 • Enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades y servicios.
 • Contactar con usted en futuros procesos de selección de personal propios o de terceros.
 • Ceder sus datos a terceros para que éstos le puedan ofrecer cursos de formación
 • Si nos envía un currículum, trataremos los datos con el fin de gestionar la base de CV ‘s para la selección de personal.

 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 • Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea usuario de nuestros servicios o quiera recibir información, y luego, durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras obligaciones legales, que en el caso documentación contable y fiscal a efectos mercantiles serán 6 años, de conformidad con el Art. 30 del código de Código Comercio, y a efectos fiscales serán 4 años, de acuerdo con los artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.
 • En el caso de los currículums los datos se conservarán durante un año, desde su última actualización.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para tratarlos se encuentra en la ejecución del contrato de servicios y en los consentimientos que nos da.

Respecto a aquella información que sea remitida por menores de 16 años, será requisito imprescindible que se haga con el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante del menor para que los datos personales puedan ser objeto de tratamiento. Si no es así, el representante legal del menor nos lo comunicará tan pronto como tenga conocimiento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se cederán a entidades oferentes de puestos de trabajo y de otros terceros sólo cuando lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
 • Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
 • En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
 • Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
 • Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.

 

¿Qué datos tratamos?

Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:

 • Datos de carácter identificativo
 • Imagen
 • Datos de características personales
 • Datos de circunstancias sociales
 • Datos académicos y profesionales
 • Detalles de la ocupación laboral
 • Datos económicos, financieros y de seguros
 • Información comercial
 • Transacciones de bienes y servicios
 • Salud (cuando una oferta de trabajo lo requiera)

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.

 

¿Usamos cookies?

Utilizamos cookies durante la navegación en nuestra web con el consentimiento del usuario.

El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?

Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.

Algunas de estas medidas son:

 • Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
 • Realización de copias de seguridad periódicas.
 • Control de acceso a los datos.
 • Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.

¿Cómo tratamos los datos por cuenta de terceros?

Cuando en la prestación de nuestros servicios tratamos datos de carácter personal de los que nuestros clientes son los responsables, lo hacemos en calidad de encargados del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 RGPD y, por tanto, en estos tratamientos de los datos personales:

 1. Trataremos los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, incluso en relación con las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, a menos que estemos obligados en virtud del derecho de la Unión o de los Estados miembros al que estemos sujetos. En este caso, informaremos al responsable de esta exigencia legal previa al tratamiento, a menos que este derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
 2. Garantizamos que las personas autorizadas para tratar datos personales se han comprometido a respetar su confidencialidad.
 3. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad necesarias, de conformidad con el artículo 32 del RGPD, habiendo implantado mecanismos para:
 • Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.
 • Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 • Verificar, evaluar y valorar, de manera regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 • Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
 1. Respetaremos las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del RGPD para recurrir a otro encargado del tratamiento.
 2. Asistiremos al responsable, siempre que sea posible, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento y mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas, para que pueda cumplir con la obligación de responder las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD.
 3. Ayudaremos al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que sobre seguridad de los datos quedan establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información puesta a nuestra disposición.
 4. A elección del responsable, suprimiremos o devolveremos todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento y suprimiremos las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
 5. Pondremos a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por este responsable.

Como encargados del tratamiento la tipología de datos, la categoría de interesados y los tratamientos que podremos realizar por cuenta de nuestros clientes serán los siguientes:

 • Tipos de datos personales que podemos tratar:
 • Datos de carácter identificativo
 • Imagen
 • Datos de características personales
 • Datos de circunstancias sociales
 • Datos académicos y profesionales
 • Detalles de la ocupación laboral
 • Datos económicos, financieros y de seguros
 • Información comercial
 • Transacciones de bienes y servicios
 • Salud (cuando una oferta de trabajo lo requiera)
 • Categoría de interesados afectados:
 • Solicitantes de empleo
 • Personal
 • Tratamientos de datos que podremos realizar:
 • Recogida
 • Registro
 • Conservación
 • Adaptación o modificación
 • Consulta
 • Visualización
 • Utilización
 • Comunicación por transmisión
 • Supresión o destrucción
Volver arriba
Obrir xat
Com podemajudar-te?
Hola!
Com podem ajudar-te?