Saltear al contenido principal
872 029 081 644 317 417 info@amblespersones.com

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

 

La titular d’aquesta web és:

Identitat: AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

Adreça: Carrer Pic de Peguera, 11, Despatx A1·09 Parc Udg 17003 Girona

Tel.: 872 029 081

Email: info@amblespersones.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Inscripció 1ª Volum 3209 , Foli 210, Secció 8, Full GI 64270

 

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de AMB LES PERSONES 2018, S.L..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que AMB LES PERSONES 2018, S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a AMB LES PERSONES 2018, S.L..

AMB LES PERSONES 2018, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

AMB LES PERSONES 2018, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

ESPAÑOL

AVISO LEGAL

Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI

 

La titular de esta web es:

Identidad: AMB LES PERSONES 2018, S.L.

NIF: B55323331

Dirección: Carrer Pic de Peguera, 11, Despatx A1·09 Parc Udg 17003 Girona

Tel.: 872 029 081

Email: info@amblespersones.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, Inscripción 1ª Tomo 3209 , Folio 210, Sección 8, Hoja GI 64270

 

Condiciones de uso

El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la que se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Propiedad intelectual e industrial

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de AMB LES PERSONES 2018, S.L..

Responsabilidad sobre los contenidos

Aunque AMB LES PERSONES 2018, S.L. actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a AMB LES PERSONES 2018, S.L..

AMB LES PERSONES 2018, S.L. no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.

AMB LES PERSONES 2018, S.L. se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

Ley aplicable y jurisdicción:

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

Volver arriba
Obrir xat
Com podemajudar-te?
Hola!
Com podem ajudar-te?